Transplant Ex Voto I – 2015

Kidney Transplant Ex Voto I

Transplant Ex Voto I  ©2015
22” x 26”
Acrylic painting and photomontage collage