Ex Voto Kidney Transplant – 2015

  • Kidney Transplant Ex Voto I

  • Kidney Transplant Ex Voto II

  • Kidney Transplant Ex Voto III

  • Kidney Transplant Ex Voto IV

Kidney Transplant Ex Voto  ©2015
22” x 26”
Acrylic painting and photomontage collage